FORUM HANIMEFENDİLER

FORUM HANIMEFENDİLER

FORUM HANIMEFENDİLERHoş geldin, Misafir.
Son Ziyaretiniz:
Mesaj Sayınız: 0

 
AnasayfaKapıKayıt OlGiriş yapupload

Paylaş | 
 

 HZ Musa AS

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Adminiçe
YÖNEETİCİ
YÖNEETİCİ
avatar

Mesaj Sayısı : 1947
Kayıt tarihi : 29/12/09
Yaş : 31
Nerden : konya

MesajKonu: HZ Musa AS   Salı Şub. 02, 2010 8:43 pm

H Z . MUSA A.S.

Allah Teâlâ'n?n, dort buyuk kitaptan biri olan Tevrat'? verdi?i ve yeryuzunde dinini tebli? edip, hakim k?lmas? için gonderdi?i Ulu'l-Azm* peygamberlerden biri. Hz. ?brahim (a.s)'in soyundan olup, israilo?ullar?n?n akidelerini ?slah etmek ve onlar? Allah Teâlâ'n?n diledi?i nizama kavu?turmakla gorevlendirilmi?ti. Kufurle mucadelesi Kur'ân-? Kerim'de uzun uzun anlat?lmaktad?r.

Hz. Adem (a.s)'den, Resulullah (s.a.s)'e kadar pek çok peygamber gelmi?tir. Bu peygamberler, gonderildikleri kavimleri, Allah Teâlâ'ya iman etmeye ça??rm??lar; bu yolda kâfirlerle sava?m??lar, ya?ad?klar? diyarlardan ç?kar?lm??lar; ezilmi?ler, hor gorulmu?ler ve hatta oldurulmu?lerdir.

Mûsa (a.s) da, Allah Teâlâ taraf?ndan israilo?ullar?'na gonderilmi? bir resul idi. O da t?pk? kendisinden once gonderilmi? olan peygamberler gibi kavmini Allah'a iman etmeye ça??rd?. Kavmine zulmeden ve ilâhl?k iddias?nda bulunan Firavuna kar?? tevhit yolunda mucahede etti. Bu u?urda, butun peygamberlerin kar??s?na ç?kan guçlukler, onun da kar??s?na ç?kt?. Do?up buyudu?u diyardan ç?kar?ld?, kâfirler taraf?ndan oldurulmek gayesiyle kovaland?. Allah Teâla Kur'ân-? Kerim'de bir ayette Hz. Mûsa (a.s)'dan soyle bahsediyor: "Kur'ân'da Musa'y? da an. Çunku o ihlâs sahibi idi ve israilo?ullar?'na gonderilmi? bir peygamber idi"(Meryem, 19/51).

Hz. Musa (a.s)'n?n Firavun ile olan k?ssas?, Kuran'?n baz? sûrelerinde çe?itli uslûplarda ve teferruatl? olarak anlat?lm??t?r. Firavun ve ordusunun K?z?ldeniz'de bo?ulmalar? olay?ndan sonra, israilo?ullar? ile ilgili k?ssas?na da geni?çe yer verilmi?tir.

Musa (a.s)'n?n Firavun ile olan mucadelesi, bir ?ahs?n bir kralla, bir peygamberin sadece buyuk bir zorba ile olan mucadelesinden ibaret de?ildir. Bilâkis bu hak ile bât?l'?n çat??mas?, Rahman'?n ordusu ile ?eytan?n ordusunun kaç?n?lmaz sava??d?r. Asl?nda hak ile bat?l aras?ndaki bu sava?, insano?lunun yarat?l???ndan, insanlar? ?slah etmek uzere nebîler ve resullerin hayat sahnesine ç?kmas?ndan beri devam ede gelmektedir.

Sap?kl?k ve bat?l, daima iblis ve onun ordusu taraf?ndan temsil edilmi?, imana, tevhide, peygamberli?e, k?saca Hakka surekli meydan okumu?tur. Fakat kazanan daima Hak olmu?tur. Allah Teâlâ soyle buyuruyor: "Muhakkak ki Biz peygamberlerimizi ve iman edenleri hem dunya hayat?nda, hem de meleklerin ?ahid olaca?? gunde muzaffer k?laca??z" (el-Mu'min, 40/51).

Hz. Musa (a.s)'da gonderildi?i kavmi cehalet ve sap?kl?k içerisinde buldu. Onlar? Hakka davet etti, yurdundan ç?kar?ld?, sava?t? ve sonunda Allah Teâlâ'n?n izniyle kazand?.

Hz. Musa (a.s)'n?n Nesebi, Do?umu ve Hayat?

Musa (a.s)'nin babas?, imran'd?r Onun babas? Yahser, onun da babas? Kahes'dir. Nesebi Yakub (a.s)'a ula??r; ki, onun babas? Hz. ishak (a.s), onun da babas? Hz. ?brahim (a.s)'d?r. Musa (a.s)'n?n yan?nda gordu?umuz Harun (a.s) onun karde?idir. Allah Teâla, Musa (a.s)'yi Firavuna, imana davet için gonderdi?inde, Hz. Harun (a.s)'u da ona yard?mc? olarak seçmi? ve gorevlendirmi?ti. Hz. Musa (a.s) Allah Teâla'ya soyle dua ederek, karde?i Harun (a.s)'u kendisine yard?mc? yapmas?n? istemi?ti: "Bir de bana ehlimden bir vezir, (yard?mc?) ver. Karde?im Harun'u (ver)" (Tâhâ, 20/29-30).

Hz. Musa (a.s), M?s?r'?n çok zor gunler ya?ad??? bir donemde do?du. Bu s?rada, ilâhl?k iddialar?nda bulunarak haddi a?an Firavun, israilo?ullar? halk?na dayan?lamayacak eziyetlerde bulunuyor, bu insanlar? zulumle kas?p kavuruyordu. israilo?ullar?, K?pt kavminin muamelelerinden ve krallar?n?n a??r bask?lar?ndan b?km??lard?. M?s?r'da ya?aman?n bir tad? kalmad???n? biliyor ve dedelerinin yurdu olan Kenan illerine gitmek istiyorlard?. Ama onlardan her isinde istifade eden Firavun, yakalar?n? bir turlu b?rakmak istemiyordu. Onlara zulmun en akla gelmeyecek olan?n? yapt?. Nitekim Kur'ân-? Kerim'de; "Biz sana Musa ve Firavun'un muhim haberlerinden, iman edecek bir kavim için, gerçek olarak okuyaca??z. Çunku Firavun o yerde (M?s?r'da) ba?kald?rm?? ve ahalisini parçalara bolup, kendisine ba?lam??t?" (el-Kasas, 28/3-4) buyuruluyor.

Firavun, saltanat? s?ras?nda israilo?ullar?na çok kotu eziyetlerde bulundu; onlar? kole yapt?, en çirkin ve adî islerde çal?st?rd?. Allah Teâlâ, israilo?ullar?n? bu s?k?nt?dan, azg?n Firavunun ?errinden, zulum ve ta?k?nl?klar?ndan kurtarmak için Hz. Musa (a.s)'yi gonderdi.

Sa'lebî, K?sas-? Enbiya's?nda imam Suddî'den; Firavun'un bir ruya gordu?unu, korkup kederlendi?ini naklediyor. Ruyas?nda Kudus taraf?ndan gelen bir ate? gordu. Bu ate?, M?s?r'a kadar uzan?p, Firavunun evlerini yakt?. Fakat sadece K?pti'lere zarar verdi, israilo?ullar? ise kurtuldular. Uyan?nca hemen kâhin ve muneccimlerden ruyay? tabir etmelerini istedi. Onlar dediler ki; "israilo?ullar? içinden bir çocuk dunyaya gelecek, M?s?rl?lar?n helâk?na ve senin krall???n?n yok olmas?na sebep olacak. Do?aca?? zaman da iyice yakla?t?."

Bu haber uzerine telâ?lanan Firavun, israilo?ullar?n'dan do?an butun erkek çocuklar?n oldurulmesini emretti. Kur'ân-? Kerim'de bu olay soyle anlat?l?yor: "Firavun, memleketin ba??na geçti ve halk? f?rkalara ay?rd?. içlerinden bir toplulu?u guçsuz bularak onlar?n o?ullar?n? bo?azl?yor, kad?nlar? sa? b?rak?yordu. Çunku o bozguncunun biriydi" (el-Kasas 28/4).

israilo?ullar? aras?nda is yapabilecek insanlar?n azalmas? uzerine K?ptîlerin ileri gelenleri Firavun'a giderek, "E?er boyle oldurmeye devam ederseniz, ileride bizim i?lerimizi yapacak kimse bulamayaca??z" dediler. Firavun da erkek çocuklar?n bir sene oldurulmesini, bir sene de oldurulmemesini emretti. Erkek çocuklar?n oldurulmedi?i sene Harun (a.s) do?du. Olduruldukleri sene ise Musa (a.s)...

Musa (a.s) do?unca, annesi çok uzuldu. Allah Teâlâ ona korkmamas?n?, uzulmemesini vahyetti. Kalbine bir rahatl?k verdi. Bu, Kuran'da soyle anlat?l?yor: "Musa'n?n annesine: "Çocu?u emzir, ba??na geleceklerden korktu?un zaman onu suya (Nil'e) b?rak. Korkma, uzulme. Biz ?uphesiz onu sana dondurece?iz ve peygamber yapaca??z" diye bildirmi?tik" (el-Kasas, 28/7).

Musa (a.s)'n?n annesi de ilham edileni yapt? ve yavrusunu bir muhafaza içerisinde suya b?rakt?. Ablas?na da, "Onu izle" dedi. Musa (a.s)'yi ta??yan sand?k, Allah'?n izniyle dalgalarla suruklenerek, Firavun'un saray?na ula?t?. Y?kanmakta olan cariyeler, sand??? bulup Firavun'un kar?s?na goturduler. Allah Teâlâ, Firavun'un kar?s? Asiye'nin kalbine bu çocu?un sevgisini koydu. Firavun çocu?u gorunce oldurmek istedi. Ancak Asiye, çocu?u kendisine vermesini istedi. Çunku hiç çocuklar? olmuyordu. Kur'an-? Kerim, bunu soyle anlat?yor: "Firavun'un kar?s?: Benim de senin de gozun ayd?n olsun! Onu oldurmeyiniz, belki bize faydal? olur, yahut onu o?ul ediniriz" dedi. Asl?nda i?in fark?nda de?illerdi" (el-Kasas, 28/9).

Hz. Musa (a.s) ac?k?nca onu emzirmek icab etti. Fakat o kimseden sut emmek istemiyordu. Allah Teâlâ, bunu soyle zikrediyor: "Onceden, sut annelerinin memesini kabul etmemesini sa?lad?k. Musa'n?n ablas?; "size, sizin ad?n?za ona bakacak, iyi davranacak bir ev halk?n? tavsiye edeyim mi?" dedi. Boylece onu, annesinin gozu ayd?n olsun diye, ona geri çevirdik. Fakat ço?u bilmezler" (el-Kasas, 28/12-13).

Musa (a.s) boylece annesine donmu? oldu. Ustelik Firavunun saray?nda buyudu. Firavun ailesinin sevgisini kazand?. Allah Teâlâ soyle buyuruyor: "Musa erginlik ça??na gelip olgunla??nca ona hikmet ve ilim verdik. iyi davrananlar? boyle mukâfatland?r?r?z" (el-Kasas, 28/14).

Yeti?ip delikanl?l?k ça??na gelen Musa (a.s) bir gun ?ehre indi. O?le uzeriydi. Dukkanlar kapal?yd? ve halk evlerinde istirahat ediyordu. Kur'ân-? Kerim'de, ?ehirde geçen hadise soyle anlat?l?yor; "Musa, halk?n?n haberi olmad??? bir zamanda ?ehre indi. Biri kendi adamlar?ndan, di?eri de du?man? olan iki adam? dovu?ur buldu. Kendi taraf?ndan olan kimse, du?man?na kar?? ondan yard?m istedi. Musa, onun du?man?na bir yumruk vurdu, olumune sebep oldu. "Bu ?eytan?n i?idir; çunku o apaç?k sapt?ran bir du?mand?r" dedi. Musa, "Rabbim! do?rusu kendime yaz?k ettim, beni ba???la" dedi. Allah da onu ba???lad?. O, ?uphesiz ba???layand?r, merhamet edendir. Musa; "Rabbim! Bana verdi?in nimete and olsun ki, suçlulara asla yard?mc? olmayaca??m " dedi. ?ehirde, korku içinde, etraf? gozeterek sabahlad?. Dun kendisinden yardim isteyen kimse, ba??rarak ondan yine yard?m istiyordu. Musa ona: "Do?rusu sen besbelli bir azg?ns?n " dedi. Musa, ikisinin de du?man? olan kimseyi yakalamak isteyince: "Ey Musa! Dun bir cana k?yd???n gibi bana da m? k?ymak istiyorsun? Sen islah edenlerden de?il, ancak yeryuzunde bir zorba olmak istiyorsun"dedi" (el-Kasas, 28/15-19).

israillinin, olay? a?z?ndan kaç?rmas? uzerine, butun halk Musa (a.s)'n?n M?s?rl?y? oldurmu? oldu?unu o?rendi. Daha sonra bir adam ko?arak geldi ve kendisini oldureceklerini soyledi.

"Musa korku içinde çevresini gozetleyerek oradan ç?kt?. Rabbim! Beni zalim milletten kurtar" dedi. Medyen e do?ru yoneldi?inde: "Rabbim in bana do?ru yolu gosterece?ini umar?m ", dedi" (el-Kasas; 28/21-22).

Musa (a.s) boylece yurdundan uzakla?t?.. Yan?na yiyecek hiç bir ?ey de almam??t?. Tam sekiz gunluk yolu, a?aç yapraklar? yiyerek a?t?. M?s?r ile Medyen aras? sekiz gunluk bir mesafedir. Allah Teâlâ'n?n bu seçkin kulu, aç ve bitap du?mu? olarak bu uzun mesafeyi kat etti ve nihayet Medyen'e ula?t?. Kur'ân-i Kerim'de k?ssa ?oyle devam ediyor:

"Medyen suyuna geldi?inde, davarlar?n? sulayan bir insan toplulu?u buldu. Onlardan ba?ka, hayvanlar?n? sudan al?koyan iki kad?n gordu. Onlara: "Derdiniz nedir?"dedi. "Çobanlar ayr?lana kadar biz sulamay?z. Babam?z çok ya?l?d?r (onun için bu i?i biz yap?yoruz) " dediler. Musa onlar?n davarlar?n? sulad?. Sonra golgeye çekildi: "Rabbim! Do?rusu bana indirece?in hayra muhtac?m" dedi" (el-Kasas, 28/23-24).

?bn-i Kesir, El-Bidaye ve'n-Nihaye'de bu olay? soyle anlat?yor: "Medyen suyunda çobanlar koyunlar? sulad?ktan sonra, kuyunun a?z?na buyuk bir kaya koyarlard?. Bu iki kad?n da artan sularla koyunlar?n? sulamaya çal???rlard?. Musa (a.s), kayay? kuyunun a?z?ndan tek ba??na kald?rd?, su çekti ve kad?nlar?n koyunlar?n? sulad?. Sonra tekrar kayay? yerine koydu. Bu kayay? ancak on ki?i kald?rabilirdi. Musa (a.s) ise, on ki?inin halledebilece?i bu isleri tek bas?na halletmi?ti. K?zlar babalar?na gidip Hz. Musa'y? ve yapt??? iyili?i anlatt?lar. Kur'an-? Kerim'de k?ssa soyle devam ediyor:

"O s?rada, kad?nlardan biri utana utana yuruyup ona geldi: "Babam sana sulama ucretini odemek için seni ça??r?yor dedi. Musa ona gelince, ba??ndan geçeni anlatt?. O: "Korkma! Art?k zâlim milletten kurtuldun"dedi. iki kad?ndan biri: "Babac???m, onu ucretli olarak tut. Ucretle tuttuklar?n?n en iyisi bu guçlu ve guvenilir adamd?r, dedi. Kad?nlar?n babas? bana sekiz y?l çal??mana kar??l?k bu iki k?z?mdan birini sana nikâhlamak istiyorum. E?er on y?la tamamlarsan, o senden bir lutuf olur. Ama sana a??rl?k vermek istemem. in?allah beni iyi kimselerden bulacaks?n" dedi. Musa: "Bu seninle benim aramdad?r. Bu iki sureden hangisini doldurursam dolduray?m, bir kotulu?e u?ramayaca??m. Soylediklerimize Allah vekildir" dedi" (el-Kasas, 28/25-28).

Ibn-i Kesir soyle diyor: "K?zlar?n babas?n?n kim oldu?u hakk?nda goru? ayr?l??? vard?r. Bunun ?uayb (a.s), oldu?u hususunda kanaatler vard?r. Uleman?n ço?unlu?u da bu goru?tedir. Hasan Basri, Malik b. Enes'den naklolunan bir rivayeti delil getirerek diyor ki: Hz. ?uayb kavmi helâk olduktan sonra uzun bir omur ya?am??, tâ ki Musa (a.s)'a ula?m?? ve k?z?n? ona nikâhlam??t?r.

Hz. ?uayb (a.s)'in k?z?yla nikâhland?ktan sonra Musa (a.s), Medyen'de kal?p, han?m?n?n mehri olmak uzere on y?l koyun guttu. Bir rivayete gore, Peygamberimize tam olarak ne kadar çal??t??? sorulmu?; o da on sene oldu?unu buyurmu?tur. Buradan anla??ld??? uzere, tam on y?l çobanl?k yapm??t?r.

Hz. Musa (a.s) ya Peygamberli?inin Bildirilmesi

Musa (a.s) Medyen'de on sene kal?p mehrini tamamlad?ktan sonra, M?s?r'a donmeye karar verdi. Ailesiyle birlikte yola koyuldu. Karanl?k ve so?uk bir gecede yolu ?a??rd? ve da? geçidinin yolunu bir turlu bulamad?. Çakmak tas?yla bir ?eyler tutu?turmaya çal??t?, ba?aramad?. So?uk iyice ?iddetlendi. Kar?s? da hamileydi ve do?um zaman? da yakla?m??t?. Musa (a.s) ve ailesinin gerçekten yard?ma ihtiyac? vard?. Kur'an-? Kerim'de, bu olay ?oyle anlat?l?yor: "Musa, sureyi doldurunca ailesiyle birlikte yola ç?kt?. Tur taraf?ndan bir ate? gordu. Ailesine: "Durunuz, ben bir ate? gordum; belki oradan size bir haber veya tutu?mu?, bir odun getiririm de ?s?nabilirsiniz" dedi. Oraya gelince, kutlu yerdeki vadinin sa? yan?ndaki a?aç cihetinden: "Ey Musa! ?uphesiz ben âlemlerin Rabbi olan Allah'?m " diye seslenildi. "De?ne?ini at!." Musa, de?ne?in y?lan gibi hareketler yapt???n? gorunce, donup arkas?na bakmadan kaçt?. "Ey Musa! Don, gel. Korkma. ?uphesiz guvende olanlardans?n" denildi. "Elini koynuna koy, lekesiz, bembeyaz ç?ks?n. Korkudan aç?lan kollar?n? kendine çek! Bu ikisi Firavun ve erkân?na kar?? Rabbinin iki delîlidir. Do?rusu onlar yoldan ç?km?? bir millettir" denildi. Musa: "Rabbim! Do?rusu ben onlardan bir cana k?yd?m. Beni oldurmelerinden korkar?m. Karde?im Harun'un dili benimkinden daha duzgundur. Onu, beni destekleyen bir yard?mc? olarak benimle gonder, çunku beni yalanlamalar?ndan korkar?m" dedi, Allah: "Seni karde?inle destekleyece?iz, ikinize bir kudret verece?iz ki, onlar size el uzatamayacaklard?r. Ayetlerimizle ikiniz ve ikinize uyanlar ustun geleceklerdir" dedi" (el-Kasas, 28/29-35).

Tâhâ sûresinin ilk ayetlerinde, Allah Teâlâ ile Musa (a.s) aras?nda geçen konu?ma, daha ayr?nt?l? bir ?ekilde verilir. su ayetler Allah Teâlâ'n?n Musa (a.s)'yi rasul olarak gorevlendirdi?i zaman?n anla??lmas?nda yard?mc? oluyor: "Ben seni seçtim, art?k vahyolunan? dinle. ?uphesiz ben Allah'?m. Benden ba?ka ilâh yoktur. Bana kulluk et, Beni anmak için namaz k?l!" (Tâhâ, 20/13-14).

Ve daha sonra Allah Teâlâ, Musa (a.s)'ya soyle buyuruyor: "Firavun'a gidin; do?rusu o azm??t?r. Ona yumu?ak soz soyleyin, belki o?ut dinler veya korkar" (Tâhâ, 20/43-44).

Allah Teâlâ'n?n, Musa (a.s)'ya bunu emretmesinden sonra, Musa (a.s) ile Firavun aras?nda amans?z bir mucadele de ba?lam?? oluyordu. Hak ile bât?l'?n amans?z sava??. Butun peygamberlerin birbirlerine miras b?rakt?klar? tevhit mucadelesi...

Hz. Musa (a.s), Allah Teâlâ'n?n bu emriyle Firavun'a gitti. Onu guzellikle Allah'a iman etmeye davet etti: "Musa: Ey Firavun! Ben âlemlerin Rabbinin peygamberiyim! Bana Allah'a kar?? ancak gerçe?i soylemek yara??r. Size Rabbinizden bir mucize getirdim, israilo?ullar?'n? benimle beraber sal?ver" (el-A'raf, 7/104-105).

"Firavun: "Musa! Rabbiniz kimdir?" dedi. Musa: "Rabbimiz, her ?eye ayr? bir ozellik veren, sonra do?ru yola eri?tirendir" dedi" (Tâhâ 20/49-50).

Firavun, bu davete icabet etmedi ve direndi. Musa (a.s)'yi zindana atmakla tehdit etti. Musa (a.s)'da Firavun'a, belki iman eder diyerek, ispat edici bir delil getirmek istedi. Asas?n? yere att?, kocaman bir y?lan oldu. Elini koynuna sokup ç?kard?, gozleri kama?t?ran bir gune? parças? oluverdi. Musa (a.s)'n?n gosterdi?i bu mucizeler kar??s?nda Firavun gerçekten korkmu?tu. Bunun uzerine o da sihirbazlar?n? toplay?p, Musa'y? ma?lup etmeyi kararla?t?rd?. Ulkesindeki butun unlu sihirbazlar? ça??rtt? ve onlardan Musa (a.s)'n?n yapt?klar?ndan daha buyuk bir sihir yapmalar?n? istedi. Onlarda haz?rland?lar ve bir gun kararla?t?rd?lar. O gun gelince de halk?n gozleri onunde Musa (a.s) ile yar??maya ba?lad?lar.

"Sihirbazlar: "Ey Musa! Marifetini ya sen ortaya koy veya biz koyal?m" dediler. Musa: "Siz koyun"dedi. Sihirbazlar marifetlerini ortaya koyunca, insanlar?n gozlerini sihirlediler ve onlar? urkuttuler, buyuk bir sihir yap?lar. Biz de Musa'ya: "Asan? koyuver" dedik o da koyuverdi. Hemen onlar?n uydurduklar?n? yutmaya ba?lad?. Hak tahakkuk etti. Onlar?n yapt?klar? bo?a gitti. iste orada yenildiler, kuçuk du?tuler. Sihirbazlar secdeye kapan?p: "Âlemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine inand?k" dediler" (el-A'râf, 7/115-122).

Sihirbazlar?n iman etmeleri, Firavun'u çok k?zd?rd?. Onlar? oldurmekle tehdit etti. iste kufur, acizli?ini bu olayla bir kere daha ortaya koymu? oldu.

Geli?en bu olaylar, Firavun'u yola getirece?i yerde, onu daha çok azd?rd?. Ve Musa (a.s) ile kavmini ortadan kald?rmad?kça rahata kavu?amayaca??na inan?p, bu arzusunu yerine getirmeye çal??t?. Musa (a.s), Firavun ve kavmini, imana ça??rmaya devam etti. Firavun inkâr ettikçe, Allah Teâlâ onun kavmine tufan, çekirge, ha?arat, kurba?a, kan gibi çe?itli azaplar gonderdi. Ancak bunlar?n hiç biri, Firavun ve kavmini yola getirmedi.

Firavun, kufur ve inad?nda, ?srar ve Musa (a.s)'nin davetine de icabet etmemeye devam etti. Allah Teâlâ, Musa (a.s)'ya israilo?ullar?n? bir gece M?s?r'dan ç?kar?p Filistin diyar?na goturmesini vahyetti. Bir gece Musa ve kavmi ?ehirden ç?k?p, Suvey? halici boyunca K?z?ldeniz'e yoneldiler. Firavun ?ehirde israilo?ullar?ndan hiç bir iz goremeyince, kaçt?klar?n? anlad? ve butun ordusunu seferber ederek, pe?lerine du?tu. Firavun ordusunun çok kalabal?k oldu?u rivayet edilmektedir. Firavun iki gun sonra israilo?ullar?na yeti?ti. israilo?ullar?n?n onlerinde geçilmesi mumkun olmayan bir deniz arkalar?nda kocaman bir ordu vard?. israilo?ullar? "Yakaland?k yâ Musa" diye yak?nmaya ba?lad?lar. Kur'ân-i Kerim'de olay ?oyle anlat?l?yor: "Musa: "Hay?r, Rabbim benimle beraberdir, bana elbette yol gosterecektir"dedi. Bunun uzerine Biz Musa ya: "De?ne?inle denize vur" diye vahyettik. Hemen deniz ikiye ayr?ld?, her parças? yuce bir da? gibiydi. iste oraya geridekileri de yakla?t?rd?k. Musa ve beraberinde bulunanlar?n hepsini kurtard?k" (es-?uara, 26/62-65).

"Firavun, ordusuyla onlar? takip etti. Deniz de onlar? içine al?verdi. Hem de ne al??!" (Tâhâ, 20/78).

Kur'an-? Kerim'de Allah Teâlâ, bir zâlimin, kâfirin sonunu boyle anlat?yor; ve bir kavmi nas?l kurtard???n? da. iste Hak, Bât?l'?n tepesine boyle inip, onu ortadan kald?rabiliyor.

Firavun ordusu, bir tek ki?i kalmamacas?na yok oldu. Firavun ise, olumun geldi?ini anlay?nca iman etti?ini aç?klad?: "Firavun bo?ulaca?? anda: "israilo?ullar?n?n inand???ndan ba?ka tanr? olmad???na inand?m, art?k ben de ona teslim olanlardan?m" dedi. Ona: "?imdi mi (inand?n)? Daha once ba?kald?rm?? ve bozgunculuk etmi?tin"dendi" (Yunus, 10/90, 91).

Bu olaydan sonra Allah Teâlâ, Hz. Musa (a.s)'ya kavmiyle birlikte Beyti Makdis'e yonelmelerini emretti. Yola koyuldular. Çolde su bulamay?p, ?iddetli bir susuzlu?a kap?ld?lar. Gelip Musa (a.s.)'a sitem ve ?ikayette bulundular. Allah, Musa (a.s)'a, âsâs?n? ta?a vurmas?n? emretti. Vurunca ta??n oniki yerinden su f??k?rd?. Her Yahudi kabilesine bir goze du?uyordu. Onlar bu gozelerden kana kana içtiler, susuzluklar?n? giderdiler. Allah Teâlâ israilo?ullar?na, gokten kudret helvas? ve b?ld?rc?n eti de gonderdi. Fakat israilo?ullar?n?n o ikiyuzlulukleri, butun bu nimetlere ra?men, kendini burada da ortaya ç?kard?. Bir tek yemekle yetinemeyeceklerini soylediler: "Ey Musa! Bir çe?it yeme?e dayanamayacag?z. Bizim için Rabbine yalvar da, bize yerin bitirdi?i sebze, kabak, sarm?sak, mercimek ve so?an yeti?tirsin" demi?tiniz de, "hay?rl? olan? daha du?uk ?eyle mi de?i?tirmek istiyorsunuz? Bir ?ehre inin, orada ?uphesiz istedi?iniz vard?r" demi?ti" (el-Bakara, 2/61).

Sonra Allah Teâlâ Hz. Musa'ya, Filistin'e gitmeyi emretti. Orada Heysanilerin kal?nt?lar? ve Kenanl?lardan meydana gelen zalim bir topluluk ile kar??la?t?lar. Musa (a.s) kavmine, buraya girip bu zalimlerle sava?malar?n?, ve onlar? bu mukaddes beldeden ç?karmalar?n? emretti. Fakat, israilo?ullar? buna cesaret edemedi: "Ey Musa! "Onlar orada oldukça biz asla oraya girmeyece?iz. Sen ve Rabbin gidin sava??n, do?rusu biz burada oturaca??z" demi?lerdi" (el-Maide, 5/24).

Çunku israilo?ullar?, Firavun ulkesinde zillet ve adili?e, a?a??lanmaya al??m??lard?. Onlar için baz? de?erleri ele geçirmek için sava?mak, bir manâ ta??m?yordu. Allah'da onlar? Tih çolune att? ve yollar?n? ?a??rtt?. Kavmine soz geçiremedi?inden yak?nan Musa'ya, Allah Teâlâ: "Oras? onlara k?rk y?l haram k?l?nd?. Yeryuzunde ?a?k?n ?a?k?n dola?acaklar. Sen, yoldan ç?km?? bir millet için tasalanma" dedi" (el-Maide, 5/26).

Zamanla, bu zillet içinde yasayan nesil, yerini hurriyetle yeti?en ve izzetle yasayan bir nesile terk etti. Bunlar da bir muddet sonra Arz-i Mukaddes'e girmeye muvaffak oldular.

israilo?ullar?, bu k?rk y?l içinde çok çe?itli sap?kl?klarda bulundular. Hz. Musa'n?n Tur da??nda k?rk gun geçirdi?i bir zamanda, Sâmirî isimli bir ?ahs?n imal etti?i ve "iste sizin de Musa'n?n da tanr?s?" dedi?i alt?ndan bir buza??ya tapmaya ba?lad?lar. Musa (a.s) dondu?unde onlar? buza??ya tap?n?r gorunce çok uzuldu. Harun (a.s)'a ç?k??t?. israilo?ullar?n? buza??ya tap?nmaktan vazgeçirmeye çal??t?. israilo?ullar? ise, her f?rsatta iki yuzluluklerini sergilediler (Sâmirî olay? bak. Daha fazla bilgi için bk. Sâmirî mad.). Musa (a.s), hayat? boyunca tevhid yolunda mucadele etti. Bu u?urda pek çok eziyetle kar??la?t?. Yurdundan ç?kar?ld?, olumle tehdit edildi ve etraf?nda kendisiyle beraber, inanan pek az insan bulabildi.

Musa (a.s), Tih çolunde, Harun (a.s)'dan sonra oldu. israilo?ullar?n? Arz-i Mukaddes'e sokamad?. Oldu?unde yuz yirmi ya??nda idi. Buhârî, onun olumu ile ilgili olarak ?unlar? rivayet ediyor: "Olum mele?i geldi?inde, Musa (a.s) onun yuzune dikkatle bakt?. Can?n? almaya gelen Azrail (a.s) korktu ve gozu karard?. Sonra: "Yarabbi, beni bir kuluna gonderdin ki, olmek istemiyor" diye tazarru eyledi. Allah Teâlâ, o hali uzerinden kald?rarak, tekrar Musa'ya gonderdi: "Soyle, say?l? olmak ?art?yla istedi?i kadar ya?as?n". Hz. Musa: "Yarabbi, sonra ne olacak?" dedi. "Oleceksin" buyuruldu. "Oyle ise olum simdi gelsin" niyaz?nda bulundu. Sonra Allah Teâlâ'dan, kendisini bir ta? at?m? Beyti Makdis'e yakla?t?rmas?n?, orada olmesini ve oraya gomulmesini istedi. Ebu Hureyre (r.a) soyle diyor: "Rasulullah (s.a.s): "E?er ben sizinle beraber orada bulunsayd?m, onun yol kenar?nda ve k?z?l bir kum tepesinin yan?nda bulunan kabrini size gosterirdim" buyurdu".


ALINTIDIR

_________________


Sayfa başına dön Aşağa gitmek
http://taha2007.yetkin-forum.com
 
HZ Musa AS
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» Musa EROĞLU- Mihriban

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
FORUM HANIMEFENDİLER :: DİNİ İSLAMİ BÖLÜM :: Peygamberler ve hayatarı-
Buraya geçin: